One Shenzhen Bay.

  • one-shenzhen-bay
  • Published in International Property & Travel magazine Volume 20 Number 5